Prices in: null
  Svenska ▾
   English
  Resevillkor
  Eftersom vi bryr oss om dina rättigheter, vänligen granska dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen.

  Villkor för överenskommelse

  Genom att gå in på och använda webbplatsen samtycker du till att acceptera, utan ändringar, begränsningar eller kvalifikationer, villkoren häri ("Avtalet"). Du representerar och garanterar att du har den lagliga rätten och förmågan att ingå detta avtal och att använda webbplatsen i enlighet med alla villkor häri.

  Ändring av villkor

  Spacetown Tours & Travel försöker se till att informationen på webbplatsen är så korrekt som möjligt. Det kan dock uppstå felaktigheter då och då. Webbplatsen tar inget ansvar för eventuella fel i informationen på spacetowns webbplats. Webbplatsen innehåller information om de produkter och tjänster som spacetown och/eller någon tredje part erbjuder. Denna information och allt annat material på webbplatsen tillhandahålls i god tro. Genom att använda webbplatsen samtycker du till och bekräftar att webbplatsen kan uppdatera, ändra eller ändra villkoren och policyn för kundvård och/eller annan information som tillhandahålls på webbplatsen när som helst utan förvarning. Ändrade villkor kommer att träda i kraft när de publicerats på webbplatsen och kommer inte att ha någon retrospektiv effekt på befintliga avtalsarrangemang som görs via webbplatsen. Du bör läsa dessa villkor varje gång du besöker webbplatsen för att säkerställa att du är medveten om alla relevanta villkor. Följaktligen anses din fortsatta åtkomst och användning av webbplatsen efter varje ändring vara ditt godkännande av de ändrade villkoren.

  Webbplatsens tillgänglighet

  Även om webbplatsen gör alla rimliga ansträngningar för att göra webbplatsen och tillhörande tjänster tillgängliga, kan webbplatsen inte garantera att de kommer att fungera kontinuerligt eller utan avbrott.

  Friskrivning från garantier och ansvarsbegränsning

  Webbplatsen ger inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, med avseende på webbplatsen eller innehållet och, i den utsträckning det är tillåtet enligt lagen, frånsäger sig alla sådana utfästelser och garantier.
  Din tillgång till och användning av programvara och annat material på eller via webbplatsen sker helt på egen risk. Webbplatsen ger inga som helst garantier om tillförlitligheten, stabiliteten eller virusfria karaktären hos sådan programvara.
  Med förbehåll för tillämplig lag är Spacetown Tours & Travel och/eller dess licensgivare och/eller leverantörer och/eller dess tjänsteleverantörer inte under några omständigheter ansvariga för direkta eller indirekta, tillfälliga, speciella, straffbara, exemplariska eller följdskador av något slag (inklusive men inte begränsat till förlorade vinster, förlorade besparingar eller intäkter, eller förlust eller korruption av data eller information) som uppstår ur eller på något sätt är kopplat till din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen oavsett om det är baserat på avtalsbrott, skadestånd, vårdslöshet, produktansvar eller på annat sätt, även om man informeras om möjligheten till sådana skador. Detta inkluderar all information, produkter eller tjänster som erhållits genom eller något avtal som ingås via webbplatsen, men utesluter flygtransport som utförs av flygbolag med avseende på biljett som erhållits med hjälp av bokningsmotorn som tillhandahålls på webbplatsen, som är föremål för transportvillkoren och tillämpliga internationella konventioner.

  Acceptabel användning

  När du använder webbplatsen deklarerar och godkänner du:
  Du är minst 18 år gammal och har rättslig befogenhet att skapa en bindande rättslig skyldighet.
  Om webbplatsen anser att du har brutit mot någon av dessa villkor eller på annat sätt har visat olämpligt beteende när du använder webbplatsen, förbehåller spacetown sig rätten att:
  Vidta åtgärder (inklusive att avsluta, stänga av eller begränsa din åtkomst) till och förhindra dig från att använda webbplatsen;

  Upphovsrätt och varumärken

  Allt innehåll på spacetowns webbplats är föremål för upphovsrätt.
  Webbplatsen är till för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja någon information, programvara, produkter eller tjänster som erhållits från webbplatsen.
  Webbplatsen, systerbolagens namn och alla andra produkt- eller handelsnamn för spacetown som hänvisas till webbplatsen är våra varumärken och/eller registrerade varumärken. Andra produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.

  Användning av kreditkort

  Vi accepterar alla vanliga kreditkort och betalkort. Du kan göra bokningar på webbplatsen för andra passagerare än dig själv.
  Vi accepterar kreditkort utfärdade över olika geografiska områden, men vi kan hålla kreditkort utfärdade i vissa länder spärrade på vår webbplats/mobilappar under bokningsprocessen.
  Vi accepterar betalkort som har låsts upp av respektive utfärdande bank för att användas på e-handelswebbplatser. Om ditt betalkort inte fungerar på sajten/appen, kontakta din utfärdande för att få det aktiverat. Banker kan ersätta ditt gamla betalkort med ett nytt som låter dig göra transaktioner på e-handelswebbplatser
  Ditt kreditkort/betalkort kommer att debiteras när du klickar på bekräftelseknappen.
  Biljetterna kommer att levereras till dig till din registrerade e-postadress när betalningen har bekräftats av vår betalningsgateway.

  Friskrivningsklausul

  Spacetown tar inget ansvar eller ansvar och kommer inte att hållas ansvarigt för förlust, skada, missbruk eller obehörig åtkomst som uppstår i samband med tillhandahållande av kredit-/betalkortsdata. spacetown kommer inte att vara ansvarigt eller ansvarigt för någon åtgärd eller beslut som fattas av dig med hänsyn till informationen om kredit-/betalkortsanvändning på denna webbplats, även om spacetown har informerats om möjligheten till dessa skador.
  Vi behåller eller sparar ingen kortinformation. Detta täcker säkerheten för dina kreditkortsuppgifter och annan personlig information. All din personliga information krypteras när den färdas över Internet.

  Bedrägerihantering

  Om din bokning eller ditt konto visar tecken på bedrägeri, missbruk eller misstänkt aktivitet, kan webbplatsen avbryta alla rese- eller tjänstereservationer som är kopplade till ditt namn, e-postadress eller konto, och stänga alla associerade Spacetown-konton. Dessutom kan webbplatsen verifiera (d.v.s. förauktorisera) ditt kreditkort. Om du har utfört någon bedräglig aktivitet, förbehåller sig webbplatsen rätten att vidta nödvändiga straffrättsliga och/eller civilrättsliga åtgärder och du kan bli ansvarig för monetära förluster på webbplatsen, inklusive rättegångskostnader och skadestånd. För att bestrida annullering av en bokning eller frysning eller stängning av ett konto, vänligen kontakta Spacetown kundtjänst.
  Webbplatsen förbehåller sig rätten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att säkerheten, säkerheten och integriteten för Spacetowns system samt kundens intressen är och förblir väl skyddade. I detta syfte kan Spacetown vidta olika åtgärder för att verifiera och bekräfta äktheten, verkställbarheten och giltigheten av beställningar som du har lagt.
  Om Spacetown, efter eget gottfinnande, kommer fram till att nämnda transaktioner inte är eller inte rimligen verkar vara äkta, verkställbara eller giltiga, kan Spacetown avbryta nämnda beställningar när som helst före den planerade avgångstiden för den relevanta flyg eller före det förväntade datumet för besök till någon egendom som bokats via Spacetown.

  Transportvillkor

  Transport av passagerare och deras bagage med flyg kommer att omfattas av det berörda transportföretagets transportvillkor.
  Transport av passagerare och deras bagage kan också omfattas av den tillämpliga Warszawakonventionen 1929 eller Montrealkonventionen 1999, och annan tillämplig lagstiftning som kan begränsa eller föreskriva transportörens ansvar under vissa omständigheter.

  Integritetspolicy

  Klicka här för att se vår integritetspolicy.

  Ersättning och ansvarsbegränsning

  Som ett villkor för användningen av spacetowns webbplats samtycker du till att hålla oss skadeslösa från och mot alla skulder, utgifter (inklusive advokatarvoden) och skador som uppstår till följd av anspråk som härrör från din användning av webbplatsen, inklusive utan begränsning alla anspråk som påstår fakta som, om det är sant, skulle utgöra ett brott från dig av dessa villkor.
  Webbplatsen kommer under inga omständigheter att vara ansvarig gentemot dig för några speciella, indirekta, tillfälliga, följdskada, bestraffande, tillförlitliga eller exemplariska skador (inklusive men inte begränsat till förlorade affärsmöjligheter, förlorade intäkter eller förlust av förväntad vinst eller någon annan ekonomisk eller icke- ekonomisk förlust eller skada av något slag) som härrör från eller relaterar till (i) detta avtal, (ii) tjänsterna, webbplatsen eller någon referenswebbplats, eller (iii) din användning eller oförmåga att använda tjänsterna, webbplatsen ( inklusive allt material) eller referenswebbplatser. Under inga omständigheter kommer webbplatsen eller någon av dess entreprenörer, styrelseledamöter, anställda, agenter, tredjepartspartners, licensgivare eller leverantörers totala ansvar gentemot dig för alla skador, skulder, förluster och orsaker till åtgärder som uppstår till följd av eller relaterade till (dvs. ) detta avtal, (ii) Tjänsterna, (iii) din användning eller oförmåga att använda Tjänsterna eller webbplatsen (inklusive allt material) eller någon referenswebbplats, eller (iv) någon annan interaktion med webbplatsen, oavsett orsak och Oavsett om det uppstår i kontrakt, skadestånd inklusive vårdslöshet, garanti eller på annat sätt, överstiga det belopp som du betalat, om något, för att använda den del av tjänsterna eller webbplatsen som ger upphov till talan eller sexhundra Kronor (600 SEK), beroende på vilket är mindre.

  Undantag

  Underlåtenhet på webbplatsen att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i detta avtal kommer inte att utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Varje avstående från någon bestämmelse i detta avtal kommer endast att gälla om det är skriftligt och undertecknat av Spacetown.

  Länkar till tredje parts webbplatser

  Webbplatsen kan innehålla länkar och hänvisningar till webbplatser som underhålls av tredje part. Webbplatsen driver eller kontrollerar inte i något avseende någon information, produkter eller tjänster på sådana tredje parts webbplatser. Tredjepartslänkar och pekare ingår endast för din bekvämlighet och utgör inte något stöd från oss.
  Du tar ensamt ansvar för användningen av tredje parts länkar och pekare.

  Klagomål

  Om du är missnöjd med någon aspekt av webbplatsen eller om du har några klagomål om någon av tjänsterna som tillhandahålls av webbplatsen, kontakta oss.
  Så här når du Spacetown:
  Gå till vår "kontakta oss"-sida på webbplatsen och ange ditt klagomål i ämnet för "kontakta oss"-formuläret.

  Val av lag och jurisdiktion

  Din användning av webbplatsen och villkoren är föremål för Sveriges lagar och du samtycker till att underkasta dig den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Stockholm, Sverige. Webbplatsen förbehåller sig dock rätten att väcka talan vid domstolarna i det land där du bor.

  Lägga märke till

  Spacetown kan förse dig med meddelanden och kommunikation via e-post, vanlig post eller inlägg på webbplatsen eller på något annat rimligt sätt. Om inte annat anges häri, måste meddelande till webbplatsen skickas med bud eller rekommenderat brev till Spacetown och webbplatsen som har sitt säte på Rissneleden 110, 174 57 Sundbyberg, Org.nummer: 969758-2055

  Allmänna Villkor
  Flyg Villkor
  Flyg Bokningspolicy